PASNING AF FERGUSON 35.

BENZINMOTOR OG PETROLEUMSMOTOR

Kap. 1.

Periodiske eftersyn

Hver 10. driftstime

 1. Kontrolleres motorens oliestand. Dette gøres bedst, når motoren har stået stille nogen tid, idet den olie, som cirkulerer, når motoren er i gang, da har nået at samle sig i bundkarret. Målepinden, der sidder på motorens venstre side foran oliefilteret, trækkes op, aftørres, stikkes ned igen, og når den på ny trækkes op, kan man umiddelbart se, hvor højt olien i bundkarret når op på pinden.
 2. Såfremt oliestanden er ud for det midterste mærke på målepinden, må der påfyldes 21/4 liter olie, for at oliestanden på ny kan blive bragt op til det øverste mærke. Det nederste mærke på pinden angiver fare-grænsen.

  Så længe oliestanden befinder sig mellem de to øverste mærker, skal der ikke efterfyldes.

 3. Luftfilterets skål renses, og der fyldes op med ny olie indtil mærket,- men ikke højere!
 4. Undersøg om luftfilterets indtag bag instrumentbrættet er rent, og rens det om nødvendigt.
 5. Kontroller vandstanden i køleren. (1 cm under påfyldingsstudsens nederste kant)

Bemærk! Efter de første 40 timers kørsel skal den nye traktors motorolie skiftes.

Fig 1.
Fig. 1.

 • Smørenippel ved vandpumpen (på højre side).
  A.  To-gangs hane (kun på petroliumstraktor).
  B.  Stuts til påfyldning af motorolie.
  C.  Oliefilter.
  D.  Aftapningsprop.

 


Hver 60. driftstime

Foruden de under 10 timeres eftersynet nævnte punktér gennemgås følgende:

Benzintraktoren:

 1. Smør vandpumpelejerne. ( Se fig. 1).
 2. Tøm karburatorens svømmehus.
 3. Rens benzinfilteret

Petroliumstraktoren:

 1. Smør vandpumpelejerne. ( Se fig. 1).
 2. Tøm karburatorens svømmehus.
 3. Rens benzinfilteret
 4. Skift motorolien

 


Hver 120. driftstime

Foruden de under 10 og 60 timeres eftersynet nævnte punktér gennemgås følgende:

Benzintraktoren:

 1. Skift motorolien
 2. Kontroller ventilatorremmens stramhed
 3. Smør dynamoens kommutatorleje
 4. Smør fordelerakslen med 3 – tre – dråber tynd olie

Petroliumstraktoren

 1. Skift motorolien
 2. Kontroller ventilatorremmens stramhed
 3. Smør dynamoens kommutatorleje
 4. Smør fordelerakslen med 3 – tre – dråber tynd olie

 


Hver 240. driftstime

Foruden de under 10, 60 og 120 timers eftersynene nævnte punkter gennemgås følgende:

Benzintraktoren:

 1. Oliefiltrets element udskiftes
 2. Rens og juster tændrørene til 0,8 mm elektrodeafstand

Petroliumstraktoren

 1. Oliefiltrets element udskiftes
 2. Rens og justér tændrørene til 0,8 mm elektrodeafstand

To gange om året:

udskylles kølesystemet

 


Motorens pasning

Smøresystemet.

Krumtapakslens lejer, knastaksellejerne, takthjulskæden, regulatoren og ventilvippemekanismen smøres under et tryk på 40 – 60 Ib/sq. In. (2,8 – 4,2 kg/cm2). Det korrekte tryk svarer til det grønne område på manometeret, men trykket kan falde væsentligt, når motoren er varm og kører med lavt omdrejningstal, mens trykket på den anden side kan stige kraftigt, hvis motoren i kold tilstand bringes op på et højt omdrejningstal. Disse forhold har ikke nogen betydning, så længe trykket ligger indenfor det ovenfor angivne område under normale arbejdsforhold. Forsvinder trykket helt, må motoren dog straks standses og fejlen findes, førend arbejdet må genoptages. Hvis trykmåleren (manometeret) ikke viser udslag, kan det være et tegn på, at motorens dele ingen olie får, og fortsættes kørslen under disse forhold, bliver en sammenbrænding følgen.

 


Smøreolien

Den anvendte smøreolie skal være en god motorolie af et anerkendt fabrikat. Det vil aldrig kunne betale sig at anvende en billig smøreolie til en god motor. Den kapital, De har investeret i Deres traktor, bevares langt bedre, Hvis De kun anvender det bedste af det bedste smøreolie. Husk på, at motorens smøreolie foruden at smøre også skal køle og rense motoren, og at smøreolien under sit arbejde hermed efterhånden slides i stykker og snavses til. At motorens målepind viser, at der er "noget" i bundkarret, betyder ikke nødvendigvis, at dette "noget" er olie. Det kan udmærket tænkes, at f.eks. 40% af det udgøres af vand, benzin eller petroleum, slam, kul og lak. Men jo bedre den anvendte olie er, desto mere modstandsdygtig vil den være overfor nedbrydning og jo større chancer har De, for at Deres motor virkelig bliver smurt med olie i hele smøreperioden.

Da petroliumsmotoren er mere udsat for brændstofnedslag i bundkarret, foreskrives der for denne motor udskiftning af motorolien for hver 60. time, medens benzinmotorens smøreolie kun udskiftes hver 120. time. Den anvendte motorolie skal have en bestemt tykflydenhed (viskositet) og denne er betegnet ved et såkaldt "SAE-tal". Da oliens viskositet afhænger af temperaturen, foreskrives forskellige olier til sommer- og vinterbrug:

Benzinmotor: Sommer SAE 30, Vinter: SAE 20

Petroliumsmotor: Sommer SAE 40, Vinter: SAE 30.

Ved anvendelse af den bedste kvalitet motorolie af et anerkendt fabrikat, og ved udskiftning af olien med de foreskrevne intervaller, sikrer man sig på den bedst mulige måde mod smøremæssige overraskelser. Man gør på denne måde brug af Ferguson fabrikkernes og de store oliefabrikkers erfaring, og man kan ikke forvente at opnå mere ved at tilsætte nogle af de i handelen forekommende produkter med påståede mirakuløse virkninger. Tværtimod må der advares mod sådanne tilsætninger, idet resultatet af deres anvendelse i mange tilfælde er yderst uheldig.

Som det er nævnt under de periodiske eftersyn, skal der ikke efterfyldes motorolie, førend oliestanden er faldet til det midterste mærke på pinden. Årsagen hertil er, at motoren forbruger olie i et vist forhold til den forhåndenværende mængde, og såfremt man til stadighed holder oliestanden oppe ved det øverste mærke på pinden, vil olien blive hurtigere forbrugt, end hvis man blot sørger for at fylde op til dette mærke, når oliestanden er sunket til det midterste mærke. Af samme grund må man aldrig fylde mere olie på motoren, end at det netop bringer oliestanden op til øverste mærke. Udskiftning af motorolien skal finde sted medens motoren er varm, og traktoren står på vandret grund.

 


Smøreoliefilter.

Oliefiltret er anbragt på motorens venstre side, og dets funktion er at tilbageholde urenheder, der efterhånden opstår og opsamles i olien, således at disse slibende bestanddele ikke får adgang til lejer og andre arbejdende dele. En forudsætning for at filtret kan arbejde effektivt er, at elementet ikke bliver sat til med snavs, og det er derfor yderst vigtig, at udskiftning foretages med de mellemrum, som er angivet under de periodiske eftersyn.

Ved udskiftning af filterelementet afskrues den lange midterbolt, hvorefter filterholderen kan trækkes tilbage, som vist på fig. 2. Beholderen vaskes med benzin eller petroleum, og når den er tørret grundigt af med en ren klud, påfyldes ren motorolie op til en tredjedel af beholderens højde. Ved samlingen anvendes helst en ny pakning mellem beholderen og filterets overdel, men såfremt den gamle pakning er fuldstændig fejlfri, kan den anvendes igen. Midterbolten må ikke spændes for hårdt, da pakningen i så fald kan ødelægges og utæthed bliver følgen.

am323.gif (9258 bytes)